I used to love Fugazi.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=yBqRwmdzSQQ&rel=1&border=1] Still do.